Hur Peab tar hand om dinaPersonuppgifter

För Peab är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter.

Längst nedan på sidan finner du detaljerad information om hur vi behandlar personuppgifter i förhållande till dig som bostadsintressent, bostadsköpare och kontaktperson hos tjänsteleverantör/samarbetspartner.

Peab värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via post till: Peab AB, Att: Peab Dataskyddssamordnare, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv. Du kan även kontakta oss via e-post på gdpr@peab.se.

1 VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Peab Fastighet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2 VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:
• Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.
• Kunder, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder som köper Peab Fastighets produkter eller tjänster. 
• Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.

3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

3.1 För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:
• IP-nummer och information om din användning av Peab Fastighets webbplats.

3.3 För dig som är kund eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund eller leverantör:
• Namn,
• Personnummer,
• Kopia på ID/körkort, samt 
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer.

4 VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund eller leverantör inhämtar och behandlar Peab Fastighet personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

4.2 Peab Fastighet inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, kund eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Peab Fastighet har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Peab Fastighets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

4.4 Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda projekt. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges och utformas individuellt för varje projekt. 

5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

5.1 Peab Fastighet lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2 Peab Fastighet sparar uppgifter om dig som kund eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Peab Fastighet personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Peab Fastighet kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Peab Fastighet som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.

5.3 Peab Fastighet sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Peab Fastighet dina personuppgifter snarast möjligt. 

6 VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

6.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Peab Fastighet berättigat intresse. Peab Fastighet förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Peab Fastighet gemensamt personuppgiftsansvarigt, eller Peab Fastighets personuppgiftsbiträde.

7 VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  1. Peab Fastighet kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Annehem Bygg & Projekt kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

8 PROFILERING


Peab Fastighet kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

9 VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

9.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Peab Fastighet i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Peab Fastighet kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas.

9.2 Rätt till rättelse 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Peab Fastighet behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

9.3 Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

9.4 Rätt att invända 

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

9.5 Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Peab Fastighet som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.