Hur Peab tar hand om dinaPersonuppgifter

Peab värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter. I denna informationstext kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter gällande kontaktpersoner för potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners i våra projekt med kommersiella fastigheter samt samhälls- och hyresfastigheter.

KONTAKT

För att begära registerutdrag, få information eller rättning av felaktiga uppgifter, fyll i formuläret >

Alternativt skicka till:

Peab AB
Att: Peabs Dataskyddssamordnare
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv

E-post: gdpr@peab.se

 

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Peab Bostad AB, org.nr. 556237-5161 (”Peab”, ”vi”, ”våra” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Vi behandlar personuppgifter gällande kontaktpersoner hos våra befintliga och potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners inom projekt gällande kommersiella fastigheter inklusive samhälls- och hyresfastigheter.

I samband med planerad eller befintlig kontakt med dig som kontaktperson kan vi komma att behandla namn, telefonnummer, e-postadress, titel, vilken organisation du företräder och uppgifter om projektet som kopplas till din organisation.

VARFÖR OCH MED VILKET LAGLIGT STÖD BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, e-postadress, titel och vilken organisation du företräder för att kunna kontakta dig för att informera och kommunicera med dig kring våra projekt som potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till Peab. Denna behandling sker med stöd av intresseavvägning där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att marknadsföra och planera våra projekt väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, e-postadress, titel och vilken organisation du företräder för att kunna informera och kommunicera med dig som kund, leverantör eller samarbetspartner till Peab. Denna behandling sker med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal då vår behandling är nödvändig för att ingå ett avtal, fullgöra avtalet eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås. 

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Peab har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Peabs bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt utformas och dokumenteras individuellt för varje projekt. 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av Peab och bolag inom Peabs koncern. När vi ingått avtal med den organisation du är kontaktperson för delar vi dina personuppgifter med aktörer som behandlar personuppgifterna som personuppgiftsansvariga. Sådana aktörer bestämmer själva varför och hur de behandlar dina personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Peab i egenskap av personuppgiftsbiträde. Våra IT-leverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt Peabs instruktioner för att fullgöra sina åtaganden gentemot oss.

Behandlingen av dina personuppgifter sker normalt inom EU/EES området. I vissa fall kan dock dina personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES av Peabs leverantörer. Genom avtal med dessa leverantörer säkerställer vi att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Nedan kan du läsa mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter för respektive ändamål.

Vi sparar namn, telefonnummer, e-postadress, titel och vilken organisation du företräder som kontaktperson för potentiell kund, leverantör och samarbetspartner så länge organisationen anses vara en potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner. Får vi vetskap om att du inte längre är kvar i organisationen eller bytt till en tjänst som gör att du inte längre är lämplig som kontaktperson ska dina personuppgifter gallras.

För dig som är kontaktperson för en befintlig kund, leverantör eller samarbetspartner sparar vi namn, telefon, e-postadress, titel och vilken organisation du är kontaktperson för så länge vi har ett aktivt avtal eller att vi på grund av ett tidigare tecknat avtal har ett ansvar mot din organisation i form av garanti. Vi kan även behöva spara dina uppgifter för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav och om något rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet.

Vi sparar de personuppgifter som finns i eventuella avtal samt t.ex. besiktningsprotokoll under den tid som vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller annars av vad som följer av branschpraxis.

DINA RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer). Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte.

Rätt att klaga
Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsmyndigheten (IMY).

______________________

Denna information gällande behandling av personuppgifter för kontaktpersoner hos potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners fastställdes av Peab den 15 mars 2024.